TurkCoder.TK
» TARAFSIZLIK BEYANI
+90 312 425 32 72

Sosyal Medyada Biz}

TARAFSIZLIK BEYANI

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliğine bağlı kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Elektrik Mühendisleri Odası 18 Mart 2004 tarih ve 25044 sayılı resmi gazetede Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğin kuruluş amaçları arasında yer alan “Meslek alanında üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi için her türlü çalışma ve denetimde bulunmak, bu amaçla test ve kalibrasyon laboratuvarları kurmak” amacı doğrultusunda uzmanlık alanı kapsamına giren ölçüm, test ve belgelendirme hizmetini geçekleştirmek amacıyla Test-Ölçüm Merkezi’ni kurmuştur.

EMO Yönetim Kurulu üyelerinin EMO yönetici ve personeli ile sözleşme karşılığı EMO’ya dış denetçi olarak hizmet veren muayene personelinin uygunluk değerlendirme denetimi öncesinde, sırasında ve sonrasında hiçbir baskı, telkin ve tavsiyede bulunmayacağını, EMO’nun uygunluk değerlendirme kapsamındaki muayene/ölçüm faaliyetlerinde görev alan personelin ve muayene/ölçüm personelinin kendi inisiyatifleri, bilgi birikimi ve deneyimleri kapsamında karar vermelerini, bu konudaki çalışmalarını bağımsız ve tarafsız olarak yürütecekleri bir ortam sağlamayı taahhüt eder.

EMO bünyesinde muayene/ölçüm faaliyetlerini yürüten teknik ve idari her düzeydeki yönetici, dış denetçi/teknik uzman ve personel ile yapılan sözleşmeleri kapsamında görev alan teknik uzmanların uygunluk değerlendirme denetimi yapılan kuruluş ile son iki yıl içerisinde tasarım, imalat, tedarik, montaj, satın alma, temsilcilik vb. konularda hiçbir ilişkisinin olmadığını sağlamayı taahhüt eder.

EMO’nun yönetici ve personeli ile sözleşme karşılığı EMO’ya hizmet veren teknik uzmanların uygunluk değerlendirme faaliyeti ve sonuçlarından yarar elde edecek kişi ve grupların mali teşviklerinden bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüreceğini sağlamayı taahhüt eder.

EMO güven sağlayan muayene/ölçüm hizmeti vermek için faaliyetlerinde konuya taraf olan tüm kesimlerden bağımsız hizmet vermeyi taahhaüt eder.

EMO muayene/ölçüm faaliyetlerinde güvenin sağlanması ve sürdürülmesinde, aldığı kararları, uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delillere dayandığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerinin veya diğer tarafların etkilenmeyeceğini beyan eder.

EMO ve tüm çalışanları, muayene/ölçüm faaliyetleri ile ilgili olarak kararların ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyette bulunmaz.

EMO’nun hizmetlerine bütün ilgili taraflar eşit olarak erişebilir ve yararlanabilir. EMO bu konuda gereksiz mali külfet yaratmayacağını taahhaüt eder.

EMO tarafsızlığını tehdit eden tüm unsurları tespit eder ve çıkar çatışması önleme analizleri yapar ve bu analizleri EMO Tarafsızlık Komitesine sunar.

EMO muayene/ölçüm faaliyetleri ile ilgili danışmanlık hizmeti vermez ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarla asla işbirliği yapmayacağını taahhüt eder.

EMO muayene/ölçüm hizmeti talep eden mevcut ve potansiyel tüm firmalara eşit uzaklıktadır. muayene/ölçüm faaliyetleri ilgili EMO prosedürlerine göre yapılır.

EMO iç ve dış kaynaklı tüm personeli kendilerini veya EMO’yu çıkar çatışmasına sokabilecek herhangi bir durumdan haberdar olduklarında derhal durumu EMO‘ya bildirir.

EMO’nun tarafsızlığına yönelik tehditler diğer kişi ya da kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanıyorsa, bunları düzeltmeye yönelik çalışmalar yapar.

EMO, muayene/ölçüm faaliyetlerinde bağımsız, tarafsız, dürüstlük ve gizlilik içerisinde davranacağını beyan eder.

EMO faaliyetlerinde başvuru sahibi firma ve kuruluşların iç tetkikini yapmaz, belgelendirme faaliyetlerinde başvuru sahibinin iç tetkiklerinde yer alan denetçi/ teknik uzmana (dış dahil) görev verilmez.

EMO muayene/ölçüm faaliyetlerinde bir ilişki, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda belgelendirme yapmayacağını taahhüt eder.

muayene/ölçüm sürecinde elde edilecek gizli kalması gereken tüm bilgilerin Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, EMO yönetici, personel ve kalite sistemi denetimlerinde görev alan dış denetçiler, teknik uzmanlar tarafından gizliliğinin sağlanacağını taahhüt eder. 

Hüseyin YEŞİL
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI